Wat te doen als het familielid / de cliënt komt te overlijden

15 augustus, 2019

Een verdrietige gebeurtenis waarbij uw hoofd waarschijnlijk niet staat naar allerhande regeltjes en formaliteiten. Toch is het goed daar ook in deze moeilijke momenten even bij stil te staan.

Als een cliënt/familielid komt te overlijden eindigt het bewind van rechtswege.
De wettelijk vertegenwoordiger (de familiebewindvoerder of –curator, en/of SBB Zorg(t)) mogen dan géén betalingen meer doen ten laste van de (beheer)rekening van de cliënt anders dan de noodzakelijke kosten van de uitvaart.
De bank zal de rekeningen van de cliënt ook direct blokkeren.
Zaken die nog verrekend moeten worden zullen dan in de verdere afwikkeling worden meegenomen.

U hoeft niet alles zelf te regelen. Is er een executeur? Dan neemt die een groot deel voor zijn rekening. Het komt ook vaak voor dat een van de erfgenamen namens de anderen optreedt. Ook kunt u een notaris verzoeken de afwikkeling op zich te nemen.
Vraag voor meer informatie naar de brochure ‘Een erfenis, wat nu?’, verkrijgbaar bij de meeste notariskantoren. Of download de brochure via notaris.nl.

Goed om te weten

Laat alle (mogelijke) erfgenamen weten dat ze geen financieel waardevolle spullen van de overledene mogen meenemen. Daarmee bestaat de kans dat iemand de erfenis zuiver aanvaardt. Ook eventuele schulden van de overledene komen dan voor diens rekening. Zijn er waardevolle spullen? Overleg dan wie de spullen in veiligheid stelt en leg dit schriftelijk vast.

Bewaar alle rekeningen van de kosten die u maakt vanwege het overlijden. Sommige kosten kunt u aftrekken van de erfbelasting.

Wie regelt wat?

Heeft de overledene een executeur benoemd? Dan is die verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap tot het moment dat de spullen worden verdeeld. Zijn er meer executeurs benoemd? Dan beslissen zij samen.

Geen executeur? Dan zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Beslissingen neemt u samen. Het is slim iemand een volmacht te geven om de lopende zaken te regelen. Dat kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand die onafhankelijk is, bijvoorbeeld de notaris. De notaris legt in een verklaring van erfrecht vast wie de gevolmachtigde is.

Regelen in de eerste week na het overlijden

SBB Zorg(t) zal het overlijden melden bij de bank(en) van de overledene. De desbetreffende bank blokkeert direct de rekeningen die op naam staan van de overledene. Er kan dan niets meer van de rekening worden afgeschreven. Op een rustiger moment vertelt de bank u meer over de afwikkeling van de bankzaken. Er is altijd een (kopie) akte van overlijden nodig en meestal ook een verklaring van erfrecht.

Regel de uitvaart. De uitvaartondernemer doet aangifte van het overlijden bij de gemeente.

De uitvaartondernemer ontvangt bij de gemeente ook de akte van overlijden.

Deze akte of kopieën hiervan, heeft u nodig om zaken te kunnen regelen bij instanties en bedrijven.

SBB Zorg(t) kan u informeren of er een uitvaartverzekering is gesloten. Ook de uitvaartondernemer kan dat zo nodig voor u uitzoeken.

Op korte termijn regelen

Informeer bij de bank, verzekeringsmaatschappijen, etc. of ze een kopie van de akte van overlijden en een kopie van de verklaring van erfrecht nodig hebben voor de afwikkeling. Om alle instanties en bedrijven te benaderen, kan SBB Zorg(t) u, bij volledig budgetbeheer of familiebewind hiervoor de adresgegevens toesturen. De akte van overlijden ontvangt u van de uitvaartverzorger. Voor een verklaring van erfrecht gaat u naar de notaris.

Bewaar de rekening van de uitvaart. U heeft die misschien nodig voor de uitkering van de uitvaartverzekering of als aftrekpost voor de erfbelasting. Degene die de opdracht geeft voor de uitvaart is verantwoordelijk voor de betaling.

Zoek uit of er een testament is. Maak daarvoor een afspraak met een notaris. U kunt zelf schriftelijk informeren bij het Centraal Testamentenregister of er een testament is.

Had de overledene een auto? Zorg ervoor dat de erfgenamen binnen vijf weken het kentekenbewijs hebben overgeschreven (ook als u de partner bent van de overledene). Gaat de auto naar de sloop, kies dan voor een erkend sloopbedrijf. Alleen zo krijgt u een vrijwaringsbewijs.

Financiën regelen

Nadat het overlijden is gemeld bij de bank, informeert de bank u over de verdere afhandeling. Meestal geeft u een van de erfgenamen een volmacht om de bankzaken te regelen. Is er een executeur? Dan mag hij betalingen doen vanaf de rekening. Ook de notaris kan gevolmachtigd worden op de bankrekening. Soms heeft de bank een verklaring van erfrecht nodig om te weten dat u een van de erfgenamen bent en als gevolmachtigde mag optreden.

Zet in overleg met SBB Zorg(t) abonnementen stop, zeg de evt. huur zo snel mogelijk op, geef het overlijden door aan bedrijven die automatisch incasseren en waarvan de levering niet zomaar kan worden stopgezet, meld het overlijden aan een evt. werkgever, inventariseer of er schuldeisers zijn etc.

Heeft u nog niet besloten of en hoe u de erfenis aanvaardt? Leg dan schriftelijk vast waarom u de woning ontruimt en wat u tijdelijk met de inboedel doet. Zo voorkomt u dat u de erfenis per ongeluk zuiver aanvaardt.

Kijk voor al dan niet aanvaarden van een erfenis ook op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erven/vraag-en-antwoord/erfenis-aanvaarden of raadpleeg een notaris.

 

Belastingdienst

Bewaar alle facturen van de kosten die de erfgenamen maken vanwege het overlijden. Sommige kosten zijn aftrekbaar van de erfbelasting. Andere kosten verrekent u later met de andere erfgenamen.

Na het overlijden doet u voor de inkomstenbelasting aangifte van het jaar van overlijden. Van de Belastingdienst krijgt u dan meestal een belastingaanslag voor de inkomstenbelasting van de overledene. U betaalt de belasting die de overledene nog was verschuldigd. Dat kan van de bankrekening van de overledene, als daar genoeg geld op staat.

Op verzoek van familie verzorgt SBB Zorg(t) die aangifte ook, we brengen de kosten hiervoor in rekening bij de erven.

Na een overlijden ontvangt u als erfgenaam meestal automatisch een aangifteformulier voor de erfbelasting. Krijgt u dat niet, dan moet u het formulier zelf opvragen bij de Belastingdienst. U heeft acht maanden om belastingaangifte te doen.

 

 

Bron en disclaimer:
Dit document is informatief van aard en gebaseerd op de checklist ”Wat moet ik regelen na een overlijden?” van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie>
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
SBB Zorg(t) kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de in dit document gegeven organisatie.

Neem bij twijfel altijd contact op met een notaris!

NB:

Wanneer als dienst van SBB Zorg(t) alléén WKBB of pakket administratie wordt afgenomen, kunnen wij u slechts beperkt adviseren aangezien wij niet beschikken wij niet over voldoende gegevens van de cliënt.

U kunt de tekst van dit bericht ook als pdf downloaden: Wat te doen als de cliënt het familielid komt te overlijden


<< terug