Over SBB

Professionele vertegenwoordiging
Cliënten met een zorgindicatie vragen om een betrouwbare en professionele vertegenwoordiging op het gebied van financiën en welzijn. SBB Zorg(t) is een middelgrote speler met een cliëntenbestand van ca. 2.000 cliënten. Op deskundige en respectvolle wijze beheren wij de gelden van onze individuele cliënten.

Budgetbeheer

Wat is budgetbeheer?
Het woord “budgetbeheer” zegt het eigenlijk al: “Wij beheren het afgesproken budget”. Budgetbeheer richt zich op het maximaliseren van uw inkomsten en het optimaliseren van de uitgaven, waardoor het vrij te besteden geld ook zorgeloos kan worden besteed. Samen met u zetten we eerst alle inkomsten en uitgaven op een rij. We bekijken daarbij ook samen de mogelijkheden om de inkomsten te verhogen en/of de lasten te verminderen. Als we er samen uit zijn dan nemen wij het financiële beheer over; we zorgen dat alle betalingen op tijd worden gedaan. Zo hoeft u zich hierover geen zorgen meer te maken.

Kan ik dan nog zelf iets kopen?
Zodra SBB Zorg(t) uw budgetbeheer verzorgt, komt uw inkomen niet meer binnen op uw eigen betaal-/leefgeldrekening. Al uw inkomsten worden dan overgemaakt naar een beheerrekening op uw naam bij SBB Zorg(t). Wij zorgen er vervolgens voor dat uw vaste lasten zoals ziektekosten, eigen bijdrage WLZ,  huur, auto, internet, gas, water, licht, waskosten en CAI betaald worden. Het geld dat dan overblijft, is uw budget en kan worden gebruikt voor leefgeld, kleding, vakantie, meubilair, inrichting, computer, abonnementen, contributies, sparen voor een grotere aankoop e.d.

Wat omvat Budgetbeheer o.a.:

 • Ondersteuning bij het aanvragen van overheidstegemoetkomingen; bijvoorbeeld zorgtoeslag
 • Ondersteuning bij het aanvragen van een uitkering
 • Ondersteuning bij het aanvragen van kwijtscheldingen; bijvoorbeeld gemeentebelasting
 • Het onderhouden van contacten met instanties
 • Het betalen van vaste lasten
 • Het onderhouden van contact met de wettelijk vertegenwoordiger.

Bewindvoering

Wat is bewindvoering en wanneer is dat nodig? 

Als u ouder bent dan 18 jaar dan mag u volgens de wet zelf keuzes maken. Soms kan het zijn dat u daar moeite mee heeft en dat u geholpen wilt worden. De bewindvoerder is degene die u vertegenwoordigt op financieel gebied en die de moeilijke beslissingen overneemt. U kunt dan niet meer zomaar over uw financiën beschikken, maar u moet dan eerst overleggen met uw bewindvoerder.

Hoe wordt bewindvoering geregeld?
Er wordt een schriftelijk verzoek tot instelling van het bewind opgestuurd aan de Rechtbank. Als u zelf die beslissing niet kunt nemen, zal een familielid het verzoek indienen met hulp van SBB Zorg(t). De Rechter behandelt het verzoek en zal vervolgens een bewind uitspreken en een beschikking afgeven (dit is een schriftelijke bevestiging van de uitspraak).

Bewind bij SBB Zorg(t) en dan?
De bewindvoerder van SBB Zorg(t) maakt een boedelbeschrijving van de toestand van uw financiën op het moment van aanvang van het bewind. De bewindvoerder legt vervolgens jaarlijks verantwoording af aan de Rechter over uw financiën. De Rechter controleert dat. Als u zelf de cijfers begrijpt, krijgt ook u de verantwoording voor goedkeuring.

Jaarlijks wordt er gewerkt met een begroting. Er wordt gekeken wat er aan inkomen binnenkomt en dat wordt verdeeld over de gewenste uitgaven. SBB Zorg(t) zorgt voor een uitgebreide rapportage van uw inkomsten en uitgaven. Dit wordt ook vergeleken met het beschikbare budget op de begroting.

Soms is er sprake van schulden. De bewindvoerder zoekt samen met u naar een oplossing voor die schulden.

Als u een erfenis krijgt, handelt de bewindvoerder namens u. Als u overlijdt, houdt de taak van de bewindvoerder op. De bewindvoerder inventariseert de financiële stand van dat moment en legt verantwoording af aan de erfgenamen en tot slot aan de Rechtbank.

Bewindvoering is eindig 

Bewindvoering wordt in principe ingesteld voor onbepaalde tijd. Als u zelf, de bewindvoerder en de Rechter van mening zijn dat het bewind niet meer nodig is en dat u de financiële beslissingen weer zelf kunt nemen, kan het bewind worden opgeheven.

Coaching Familiebewind

Veel cliënten met een beperking kunnen hun financiën niet zelf bijhouden. Vaak nemen ouders, andere familieleden, een vriend of kennis dan de taak van bewindvoerder op zich. Zij houden zich dan bezig met uitkeringen, huurtoeslag, gemeentebelastingen en vaste lasten.

Wat is Coaching Familiebewind?

Het uitgangspunt bij Coaching Familiebewind is dat u, als wettelijk vertegenwoordiger, zicht heeft op het financiële reilen en zeilen van de onder bewind gestelde. U borgt de inkomsten, bewaakt de uitgaven, beheert de spaarrekening en legt verantwoordelijkheid af aan de rechtbank. SBB Zorg(t) ondersteunt en faciliteert u bij de uitvoering van deze werkzaamheden.

Waarom Coaching Familiebewind?

U bent als wettelijk vertegenwoordiger benoemd door de kantonrechter. De benoeming tot bewindvoerder brengt verantwoordelijkheden met zich mee. SBB Zorg(t) begrijpt dat dit geen gemakkelijke taak is en biedt met dit dienstverleningspakket ondersteuning bij deze werkzaamheden. Kern van de zaak is dat u als bewindvoerder de regie voert en wij u daarbij in administratieve zin ondersteunen en faciliteren.

Welke ondersteuning biedt SBB Zorg(t) onder andere?

 • Facilitering opstellen begroting d.m.v. jaarcijfers en opstellen budgetplan
 • Advisering over inkomstenbronnen
 • Faciliteren bij de Rekening & Verantwoording d.m.v. financiële overzichten
 • Volledige administratie en betalingen
 • Vraagbaakfunctie op alle andere facetten van de bewindvoering
 • Eventueel verzorgen aangifte IB (meerprijs)

Pakket Administratie

Deelname zak- en leefgeldregeling

Dit betreft alleen het verstrekken van zakgeld en kleine uitgaven in de woongroep. Dit is een administratieve vorm van beperkt budgetbeheer waarbij géén sprake is van verdere inhoudelijke begeleiding door SBB Zorg(t). De verantwoordelijkheid over het doen van uitgaven in de groep en het verstrekken van zakgeld in de woongroep, ligt bij de groepsleiding en de cliënt/wettelijk vertegenwoordiger. SBB Zorg(t) voert slechts zeer beperkt budgetbeheer.

Tot de werkzaamheden behoren:

 • Faciliteren proces om te komen tot een jaarbegroting
 • Financieel administratieve afwikkeling kas- en leefgeldverkeer in de groepen
 • Jaarlijks financieel overzicht afgelopen jaar.

Uitkeringen, zorgverzekering, aanvragen toeslagen, belastingaangiften, uitgaven, administratieve verwerking e.d. regelt u allemaal zelf.

Op grond van de actuele wetgeving dient iedere cliënt te beschikken over een eigen beheerrekening via SBB Zorg(t). In bepaalde situaties waarbij de zorginstelling achteraf verrekent en het debiteurenrisico draagt kunnen andere incassoafspraken worden gemaakt. Dit is uitsluitend van toepassing bij de dienstverlening inzake het webkasbankboek van Dichterbij.

Deelname aan het administratieve budgetbeheer via de woongroepen is op individuele basis. We noemen dat het pakket administratie. De zorginstelling Dichterbij heeft dit pakket centraal ingekocht voor al haar cliënten. Cliënten van Dichterbij betalen geen verdere abonnementskosten voor de zak- en leefgeldregeling.